Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky bazarzababku.sk a poskytovateľom

služieb je spoločnosť Infinia Systems s.r.o., so sídlom Tomašovská 43, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 47 768 835, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 26840/S, DIČ: SK2024089177 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693

2. Stránky umožňujú bezplatne zverejňovať a vyhľadávať ponuky a dopyty tovaru, služieb a iného majetku súkromných osôb a podnikateľských subjektov, ďalej len užívateľov. Užívatelia nesmú inzerovať priamo svoju podnikateľskú činnosť. Tovar sa môže inzerovať iba celkom konkrétne, tj. po jednom kuse, jednej farby, tvaru, typu a veľkosti. Napríklad realitná kancelária nesmie inzerovať svoju činnosť (vykúpime Váš dom, ...), ale iba konkrétnu ponúknutú nehnuteľnosť. Autobazár môže inzerovať iba konkrétny voz, a nie svoje služby a firmu ako celok. Zákaz platí i na opakované dopyty, výkupy. bazarzababku.sk nie je katalóg tovaru.

Na inzertnom serveri bazarzababku.sk je zakázaná inzercia:
(Tento zákaz platí bez ohľadu na topovanie či zvýraznenie.)

 • webovej stránky a loga firmy, nadmerné množstvo hviezdičiek, výkričníkov a podobných znakov (a to ako v texte inzerátu, tak na mieste obrázku alebo cez obrázok), orámovanie obrázkov
 • chudnutia
 • Multilevel a províznych systémov
 • Emailingu a iných bezprácnych zárobkov
 • práce s poplatkom vopred
 • kopírovania diskiet, CD, DVD
 • firemnej činnosti a tovaru na objednávku (neplatí pre sekciu Ponuka služieb)
 • opakované inzercie stále rovnakého nového tovaru
 • neobmedzené množstvo tovaru
 • tovar kúpený iba za účelom ďalšieho predaja (zárobku)
 • kópií, napodobenín, falzifikátov, ktoré porušujú autorské práva, ochranné známky, patenty či iné práva tretích strán
  zdraviu škodlivé výrobky
 • chip tuningu, powerboxov, diagnostických sád, antiradarov, a pod.
 • dokladov a technických preukazov
 • pohonných hmôt
 • výkupu
 • erotických inzerátov, erotických pomôcok
 • livechatu, práca spoločnice, tanečnice, konzumentky a hostesky v zahraničí
 • eKníh
 • pôžičiek, úverov a hypoték, exekúcie, oddlženie
 • zoznamu kľúčových slov, text inzerátov musí dávať zmysel
 • liekov a potravinových doplnkov
 • cigaret, e-cigaret, tabáku, alkoholu
 • bitcoinov, litecoinov


Pri vložení ponuky zamestnania alebo brigády sa vyžadujú nasledujúce údaje:

 • názov a predmet firmy
 • minimálne požiadavky na žiadateľa
 • predmet práce

Na serveri je zakázané inzerovať nič nehovoriace inzeráty typu Zarobte veľa peňazí, viac informácií emailom. Pokiaľ sa na serveri objaví "zakázaný" inzerát, bude zmazaný bez povinnosti nahradiť užívateľovi zaslanú čiastku na topovanie inzerátu. Poplatok v sekcii Práca a Služby je za schválenie administrátorom, toto schválenie je samozrejme u inzerátov porušujúcich podmienky záporné a užívateľ nemá v tomto prípade nárok na vrátenie poplatku. Pokiaľ vložíte dva rovnaké inzeráty, bude ten starší vymazaný. Inzeráty môžu byť napísané v slovenskom alebo českom jazyku. 

3. Služby prevádzkovateľa sú užívateľom poskytované zadarmo. Výnimku tvorí spoplatnenie inzerátov v sekciách Práca a Služby a doplnkové funkcie jednotlivých služieb. Doplnkovou funkciou služby sa rozumie nadštandardná možnosť alebo funkcia, ktorých aktivácia nie je nevyhnutne nutnou podmienkou na používanie základnej funkcionality služby prevádzkovateľa napríklad topovanie inzerátu či jeho zvýraznenie.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami
na bazarzababku.sk alebo dobrými mravmi.

5. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na text inzerátu alebo inzerát budí dojem, že užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam na bazarzababku.sk.

6. Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 3 mesiacov. Po tejto lehote bude automaticky vymazaný spoločne so všetkými údajmi, ktoré užívateľ pri zadávaní uviedol. Pri vymazaní bude užívateľovi zaslaný potvrdzujúci mail o odstránení inzerátu.

7. Užívateľ si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť inzerát odstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, musí tak učiniť sám po prihlásení do svojho účtu.

8. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt
medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí.

9. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.

10. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb na bazarzababku.sk ani za spôsob akým služby na bazarzababku.sk využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.

11. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku nebo v súvislosti s využívaním služieb na bazarzababku.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb na bazarzababku.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

12. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb na bazarzababku.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služieb na bazarzababku.sk mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám.

13. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby Serveru upravovať alebo inovovať.

14. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré bazarzababku.sk ponúka.

15. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany (google adwords/adsense). Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú.

16. Pri nahrávaní profilovej fotky, je zakázané použiť fotku cudzích osôb, fotku obsahujúcu sexuálny, násilný, rasistický, či iný nevhodný obsah. V prípade porušenia bude užívateľ včetne všetkých jeho inzerátov zmazaný. Užívateľ nemá v tomto prípade nárok na vrátenie poplatkov za doplnkové služby.

17. Pri využívaní chatovacej služby sú zakázané  neslušné či vulgárne slová a urážky. V prípade porušenia hrozí užívateľovi zmazanie jeho účtu včetne všetkých jeho inzerátov. Užívateľ nemá v tomto prípade nárok na vrátenie poplatkov za doplnkové služby.

18. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť. 

Ochrana osobných údajov

1. Užívateľ registráciou na bazarzababku.sk čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri poskytovaní služieb a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Užívateľ zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s cezhraničným prenosom osobných údajov v rámci členských štátov Európskej únie a to za účelom poskytnutia služieb na bazarzababku.sk, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi užívateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov užívateľa v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže užívateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu užívateľa prevádzkovateľovi.

2. Užívateľ má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke prevádzkovateľa v sekcii osobného účtu, ihneď po prihlásení.

3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 1. týchto podmienok.

4. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v bode 1. týchto podmienok osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

5. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

6. Užívateľ na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy užíateľa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy užívateľa na účely priameho marketingu.

7. Užívateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka užívateľa je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie užívateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

8. Užívateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Užívateľ má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti užívateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľa informuje užívateľa v lehote podľa ods. 14. týchto podmienok. Užívateľ nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov užívateľa, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke užívateľa, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov užívateľa.

9. Ak užívateľ uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou užívateľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis užívateľa; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať užívateľovi,
c) u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku týchto podmienok, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

10. Užívateľ pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

11. Ak užívateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

12. Ak užívateľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

13. Žiadosť užívateľa podľa ods. 6. až 8. týchto podmienok vybaví prevádzkovateľ bezplatne.

14. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť užívateľa podľa odsekov 13. týchto podmienok najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

V Rimavskej Sobote 20. 7. 2016